Spelregler

 

1.             Bana och utrustning

 

1.1            Banan ska vara en rektangel och upplinjerad med 40 mm breda linjer som i Figur A

1.2            Linjerna ska vara lätta att urskilja och företrädesvis vara färgade vita eller gula.

1.3                       Alla linjer ingår i det område eller den ruta de begränsar eller bildar.

1.4                       Nätstolparna ska vara 1,55 m höga räknat från banan och skall förbli lodräta när nätet är

                sträckt enligt regel 1.10. Stolparna eller deras stöd får inte sträcka sig in på banan.

1.5            Stolparna skall vara placerade på sidolinjerna för dubbel som visas i Figur A oavsett om det

                spelas singel eller dubbel.

1.6            Nätet ska vara framställt av fint, mörkfärgat och jämntjockt garn med en maskvidd av

                minst 15 och högst 20 mm.

1.7                       Nätet ska vara 760 mm djupt och minst 6,1 m brett.

1.8                       Övre kanten på nätet ska vara kantad med ett 75 mm brett dubbelvikt vitt band med en

                lina eller vajer som löper genom bandet. Bandet skall vila på linan eller vajern.

1.9                       Linan eller vajern ska spännas stadigt jäms med toppen av nätstolparna

1.10                    Nätets överkant ska befinna sig på 1,524 m höjd över banan i dess mitt och på 1,55 m höjd

                över sidolinjerna för dubbel

1.11                    Det ska inte finnas något avstånd mellan nätändarna och nätstolparna. Om det är

                nödvändigt måste hela nätändan förankras vid nätstolparna.

Översiktsbild av badmintonbana

 

 

2.             Boll

 

2.1                       Badmintonbollen kan tillverkas av naturliga och/eller syntetiska material. Oavsett vilket

                material bollen är gjord av ska dess flyktegenskaper likna de som en naturlig fjäderboll,

                med korkbotten överdragen med ett tunt lager skinn, har.

2.2                       Fjäderboll

2.2.1         Bollen ska ha 16 fjädrar fastsatta i botten.

2.2.2         Fjädrarna skall mätas från topp till ovansidan av korkbotten och ska i en och samma boll ha

                samma längd på alla fjädrarna. Denna längd kan variera mellan 62 och 70 mm.

2.2.3         Fjädertopparna ska bilda en cirkel med en diameter mellan 58 och 68 mm.

2.2.4         Fjädrarna ska vara stadigt sammanbundna med tråd eller annat lämpligt material

2.2.5         Botten ska ha diametern 25 till 28 mm och vara rundad i botten.

2.2.6         Bollen ska väga mellan 4,74 och 5,50 gram.

2.3            Bollar utan naturliga fjädrar

2.3.1         Kjolen eller imitationen av fjädrar i syntetiskt material ersätter naturliga fjädrar.

2.3.2                  Botten är beskriven i regel 2.2.5.

2.3.3         Mått och vikt ska vara som i 2.2.2, 2.2.3 och 2.2.6. Beroende på skillnaden i densitet och

                egenskaper i syntetiskt material jämfört med fjädrar kan en variation på upp till 10 procent

                accepteras.

2.4            Under förutsättning att inga ändringar görs, i bollens utseende, hastighet och flykt, kan

                modifieringar av ovan nämnda föreskrifter göras av det nationella förbundet (SBF):

                på orter där atmosfäriska förhållanden på grund av höjd eller klimat gör att den normala

                bollen är oanvändbar.

Bild av en boll

 

 

3.             Test av bollhastighet

 

3.1                       För att prova en boll används ett väl genomfört underhandsslag som får kontakt med bollen

                över baslinjen. Bollen ska slås snett uppåt och parallellt med sidolinjen.

3.2            En boll med korrekt hastighet landar mellan 530 och 990 mm innanför den andra baslinjen

                (Figur B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.             Racket

 

4.1                       Racketen består av en ram med en längd som ej överstiger 680 mm och bredd ej

                överstigande 230 mm och huvuddelar som beskrivs i punkterna 4.1.1 till 4.1.5.

4.1.1                  Greppet är den del av racketen som spelaren håller i

4.1.2                  Strängytan är den del, vilken spelaren avser att träffa bollen med

4.1.3                  Huvudet avgränsar den strängade ytan

4.1.4                  Skaftet sammanbinder greppet med huvudet (se även Regel 4.1.5)

4.1.5         Halsen (i förekommande fall), sammanbinder skaftet med huvudet
4.2            Strängytan

4.2.1         Badmintonracketens slagyta ska vara platt och bestå av ett mönster av korsade strängar

                fastsatta i en ram och antingen flätade eller fastsatta, där de korsas. Strängarnas mönster

                ska i huvudsakligen vara likformigt och i synnerhet inte vara mindre tätt i centrum än i

                någon annan del.

4.2.2                  Den strängade ytan får ej vara längre än 280 mm och ej bredare än 220 mm. Emellertid får

                strängarna utökas till den yta som annars skulle vara hals, förutsatt att:

4.2.2.1            bredden av den utökade strängytan ej överstiger 35 mm och

4.2.2.2            att den totala längden av strängytan ej överstiger 330 mm.

4.3            Racketen

4.3.1                  ska vara fri från fastsatta detaljer och utskjutande delar andra än de som endast och

                specifikt är till nytta för att begränsa eller förhindra påfrestning eller vibration, eller för att

                fördela vikten, eller för att säkra skaftet medelst en rem till spelarens hand och som är

                rimliga i storlek och placering för sådana ändamål; och

4.3.2                  ska vara fri från varje anordning, som kan göra det möjligt för en spelare att väsentligt

                ändra racketens form

 

 

5.             Godkänd utrustning

 

IBF avgör huruvida racket, boll och utrustning eller prototyper som används i badmintonspelet fyller kraven enligt ovanstående definitioner. Sådant beslut kan fattas på IBF:s eget initiativ eller efter ansökan från vilken part som helst, som har ett godtagbart intresse därav, inkluderande samtliga spelare, funktionärer, tillverkare av badmintonutrustning eller nationella förbund eller medlemmar därav.

 

 

6.             Lottning

 

6.1                       Innan spelet börjar ska lottning genomföras och den sida som vinner lotten, ska välja enligt

                regel 6.1.1 eller 6.1.2:

6.1.1                  att serva eller mottaga först

6.1.2                  att välja sida

6.2            Den sida som förlorar lotten utför därefter det återstående valet.

 

 

7.             Poäng system

 

7.1            En match skall bestå av bäst av tre set, om inget annat bestäms.

7.2            Den sida som först når 21 poäng vinner setet, med undantag för regel 7.4 till 7.5.

7.3                 Den sida som vinner en duell får en poäng. En sida vinner en duell om mottagarsidan begår ett fel eller bollen inte längre är i spel därför att den vidrör marken innanför motståndarens  bana.

7.4            Om ställningen blir 20 lika, vinner sidan som först uppnår en två-poängs ledning det setet.

7.5            Om ställningen blir 29 lika, vinner den sida som vinner sin 30:e poäng.

7.6            Sidan som vinner ett set skall serva först i nästa set.

 

 

 

8.             Byta sida

 

8.1            Spelarna skall byta sida:

8.1.1         efter första set;

8.1.2         efter andra set, om det blir ett tredje set; och

8.1.3         i tredje set, eller i en match bestående av ett set, när en sida först når 11 poäng.

8.2                 Om spelare missar att byta sida enligt regel 8.1, skall de göra det så snart misstaget upptäcks och bollen inte är i spel. Den rådande ställningen gäller.

 

.

9.             Serve

 

9.1            Vid en korrekt serve:

9.1.1         får ingen sida fördröja avgivandet av serven när bägge sidor intagit sina positioner.

               När rackethuvudet inte längre rör sig bakåt (Regel 9.2) anses varje fördröjning med att avge serven som otillåten fördröjning av spelet;

9.1.2               skall servare och mottagare stå i diagonalt motsatta servrutor utan att röra linjerna till dessa rutor;

9.1.3               skall någon del av servarens och mottagarens bägge fötter ha kontakt med samma punkt på golvet från det att serven inleds (Regel 9.2) tills den är avgiven (Regel 9.3);

9.1.4         skall servarens racket träffa korken på bollen först;

9.1.5         skall hela bollen vara under servarens midja när bollen träffas av servarens racket.

                Midjan skall anses vara en tänkt linje runt kroppen, i höjd med servarens nedersta revben;

9.1.6         skall skaftet på servarens racket peka nedåt när bollen träffas;

9.1.7                  skall rörelsen på servarens racket fortsätta framåt från starten på serven (Regel 9.2) tills

                serven är avgiven (Regel 9.3); 

9.1.8                  skall bollens flykt vara uppåtgående från servarens racket och passera över nätet så att, om

                den inte hindras, den landar i mottagarens servruta (på eller inom linjerna); och

9.1.9                  får servaren inte missa bollen vid ett försök att serva.

9.2                      När spelarna är klara för serven, är första framåtgående rörelsen hos servarens racket

                starten på serven.

9.3            När serven startat (Regel 9.2), är serven avgiven när bollen träffas av servarens racket

                eller, vid ett försök att serva, servaren missar bollen.

9.4            Servaren skall inte serva förrän mottagaren är redo. Emellertid, skall mottagaren anses

                vara redo om denne gör ett försök att returnera serven.

9.5            I dubbel, när serven avges (Regel 9.2, 9.3), får partnerna inta valfria positioner inom

                respektive planhalva, förutsatt att de inte skymmer servaren eller mottagaren.

 

 

10.            Singel

 

10.1          Serve- och mottagarrutor:

10.1.1              Spelare skall serva, och motta, i höger ruta när setet inleds och när servaren har ett jämt

                antal poäng i det setet.

10.1.2              Spelare skall serva, och motta, i deras respektive vänstra ruta när servaren har ett ojämnt

                antal poäng i setet.

10.2          Spelordning och placering på banan

                I en duell skall bollen slås växelvis av servaren och mottagaren, från valfri plats på

                spelarens sida av nätet, tills bollen inte längre är i spel (Regel 15).

10.3          Poäng och serve:

10.3.1              Om servaren vinner en duell (Regel 7.3), får servaren en poäng. Servaren skall serva igen

                från den andra rutan.

10.3.2              Om mottagaren vinner en duell (Regel 7.3), får mottagaren en poäng. Mottagaren blir den

                nye servaren.

 

 

11.            Dubbel

 

11.1          Serve- och mottagarrutor

11.1.1              Spelare på den servande sidan skall serva i höger ruta när setet inleds och när den

                servande sidan har ett jämt antal poäng i det setet.

11.1.2              Spelare på den servande sidan skall serva i vänstra rutan när den servande sidan har ett

                ojämnt antal poäng i setet.

11.1.3             Spelaren på mottagarsidan som servade senast skall stå i samma serveruta där spelaren senast servade. Omvänt mönster gäller för partnern.

11.1.4       Spelaren på mottagarsidan som står i rutan diagonalt mot servaren skall vara mottagare.

11.1.5       Spelare skall inte byta rutor förrän de vinner en poäng och innehar serven.

11.1.6              Serven skall avges växelvis från olika servrutor och är beroende av servarens poäng, med

                undantag för regel 12.

11.2          Spelordning och placering på banan

                Efter att serven är returnerad, i en duell, skall bollen slås växelvis av valfri spelare på den

                servande sidan och valfri spelare på mottagarsidan, från valfri plats på spelarnas sida av

                nätet, tills bollen inte längre är i spel (Regel 15).

11.3          Poäng och serve

11.3.1       Om servaren vinner en duell (Regel 7.3), får servaren en poäng. Servaren skall serva igen

                från den andra rutan.

11.3.2              Om mottagaren vinner en duell (Regel 7.3), får mottagen en poäng. Mottagarsidan blir den

Nye servesidan.

11.4          Turordning för serven                   

                I varje set skall rätten att serva alternera:

11.4.1       från den som inledde setet med att serva i höger ruta

11.4.2       till partnern till den som inledningsvis var mottagare. Serven avges från vänster ruta.

11.4.3              till partnern till den som inledningsvis servade

11.4.4              till spelaren som inledningsvis var mottagare

11.4.5              till spelaren som inledningsvis servade och så vidare

11.5                    Ingen spelare skall serva eller mottaga utan att vara i tur, eller mottaga två på varandra

                följande servar i samma set, med undantag för Regel 12.

11.6                    Valfri spelare på den vinnande sidan skall serva först i nästa set och valfri spelare på

                förlorande sidan skall vara mottagare.

 

 

12.            Serverute-fel

 

12.1          Ett serverutefel har begåtts då en spelare:

12.1.1       har servat eller mottagit utan att vara i tur;

12.1.2       har servat eller mottagit från fel serveruta;

12.2          Om ett serverutefel upptäcks, skall felet rättas till och aktuell ställning gäller

 

 

13.            Fel

 

                Det är fel

13.1                    om en serve inte är korrekt (regel 9.1);

13.2                    om, i serven, bollen:

13.2.1       fastnar på nätkanten och blir hängande där; eller

13.2.2       efter att ha passerat nätet fastnar i nätet; eller

13.2.3       träffas av mottagarens partner;

13.3          om, under spelet, bollen:

13.3.1       landar utanför banans begränsningar (d.v.s. inte på eller innanför linjerna);

13.3.2       passerar genom eller under nätet;

13.3.3       ej passerar över nätet;

13.3.4       vidrör tak eller väggar;

13.3.5       vidrör spelaren eller spelarens kläder;

13.3.6              vidrör något annat föremål eller någon person utanför banans närmaste omgivning;

                (Där så är nödvändigt på grund av spellokalens inredning kan en lokal badmintonmyndighet

                i överensstämmelse med det nationella förbundets [SBF:s] bestämmelser utfärda särskilda

                bestämmelser för tillfällen, då hinder är i vägen för bollens naturliga banor).

13.3.7       fångas och hålles på racketen och sedan slungas under slagets genomförande;

13.3.8             träffas två gånger i följd av samma spelare med två slag. Emellertid, en boll som träffar ramen och senorna på racketen i ett slag är inte ”Fel”;

13.3.9       träffas av en spelare och därefter av dennes partner; eller

13.3.10     vidrör en spelares racket och sedan inte rör sig emot motståndarens bana;

13.4          om, när bollen är i spel, en spelare:

13.4.1       vidrör nätet eller dess stolpar med racket, kropp eller kläder;

13.4.2              tränger in på motståndarens banhalva över nätet med racket eller kropp förutom då den

                som slår ett slag där bollen träffas på den slåendes sida och sedan fullföljer slaget över nät;

13.4.3              tränger in på motståndarens banhalva under nätet med racket eller kropp på ett sådant sätt

                att det stör eller distraherar motståndaren;

13.4.4              hindrar motståndaren, d.v.s. hindrar denne från att göra ett regelrätt slag där bollen

                följes över nätet; eller

13.4.5       om, under spel, en spelare avsiktligt distraherar en motståndare på något sätt t ex genom

                att skrika eller göra gester;

13.5                    om en spelare gör sig skyldig till uppenbara, upprepade eller ihärdiga överträdelser av

                regel 16.

 

14.            Let

 

14.1                    “Let“ ropas av domaren, eller av en av spelarna (om domare saknas) för att stanna spelet

14.2          Det skall vara ”Let”, om:

14.2.1       servaren servar innan mottagaren är klar (Regel 9.5);

14.2.2              under servens genomförande både mottagare och servare ådömes fel

14.2.3       efter att serven är returnerad, bollen:

14.2.3.1    fastnar på nätkanten och blir hängande där;

14.2.3.2    efter att ha passerat över nätet fastnar och blir hängande i nätet;

14.2.4       under spel bollen delar sig så att basen fullständigt skiljer sig från resten av bollen;

14.2.5       om enligt domarens bedömning, spelet störs eller en spelare störs av den andres coach;

14.2.6       en linjedomare är skymd och domaren ej kan fatta något beslut;

14.2.7       en oförutsedd eller oväntad händelse.

14.3          När en ”Let” inträffar, ska spelet efter senaste serven ej räknas, och den spelare som

                servade ska serva igen.

 

 

 

15.            Boll som inte är i spel

 

                En boll är inte i spel då:
15.1          den träffar nät eller stolpe och börjar falla nedåt mot banan på den slåendes sida av nätet;

15.2          den träffar banan; eller

15.3          ett ”Fel” eller en “Let“ har inträffat.

 

 

16.            Fortsatt spel, olämpligt uppträdande och bestraffning

 

16.1                Spelet skall fortgå från första serve tills matchen är avslutad, med undantag för Regel 16.2 och 16.3.

16.2          Pauser 

16.2.1              inte överstigande 60 sekunder under varje set då den sida som först når 11 poäng

16.2.2              inte överstigande 120 sekunder mellan första och andra set, och mellan andra och tredje

                set skall tillåtas i alla matcher:

(I televiserade matcher, kan Referee före matchen bestämma att pauserna är obligatoriska och fixerade till dessa tider).

16.3          Avbrott i spelet

16.3.1              Domaren kan göra avbrott i spelet för den tid domaren anser nödvändig, för

                omständigheter som spelaren inte råder över.

16.3.2       Under speciella omständigheter kan Referee instruera domaren att göra avbrott i spelet.

16.3.3       Om det blir ett avbrott i spelet skall ställningen gälla och spelet återupptas från densamma.

16.4          Fördröjning av spelet

16.4.1              Under inga omständigheter skall spelet fördröjas för att ge en spelare möjlighet att

                återhämta sig eller motta råd.

16.4.2       Domaren skall ensam handskas med alla typer av fördröjning i spelet.

16.5          Råd och lämna banan

16.5.1              Endast när bollen inte är i spel (Regel 15), skall en spelare tillåtas motta råd under

                matchen.

16.5.2       Ingen spelare får lämna banan under match utan domarens tillåtelse, förutom under pauser beskrivna i Regel 16.2.

16.6          En spelare får inte:

16.6.1       avsiktligt orsaka fördröjning eller avbrott i spelet;

16.6.2       avsiktligt påverka eller skada bollen får att på så sätt ändra hastighet eller flykt;

16.6.3       uppträda förolämpande; eller

16.6.4       göra sig skyldig till osportsligt uppträdande, som inte täcks av Spelreglerna för badminton.

16.7          Brott mot reglerna

16.7.1       Domaren skall hantera varje brott mot Reglerna 16.4, 16.5 eller 16.6 genom att:

16.7.1.1    utdela en varning till den felande sidan;

16.7.1.2    döma “Fel” på felande sidan, om den tidigare blivit varnad. Två sådana “Fel” från en sida skall anses vara upprepade överträdelser; eller

16.7.2              i de fall då en flagrant eller upprepad överträdelse sker eller brott mot Regel 16.2 sker,

      skall det dömas “Fel” på den felandes sida och den felande sidan anmäls omgående till Referee, som har befogenhet att diskvalificera den felande sidan från matchen.

 

 

17.            Tävlingsledning och regeltolkning

 

17.1          Refereen har det yttersta ansvaret för en turnering eller tävling i vilken en match ingår.

17.2                    Domaren, då sådan är utsedd, har ansvaret för matchen, banan och dess omedelbara

                omgivning. Domaren ska rapportera till Refereen.

17.3          Servedomaren ska döma för servefel gjorda av servaren om de inträffar enligt (Regel 9.1).

17.4          En linjedomare ska visa om bollen landat innanför eller utanför den eller de linjer han

  tilldelats.

17.5                En funktionärs beslut är fast i alla punkter för vilken denne ansvarar förutom, om det enligt domarens åsikt, är ställt utom allt rimligt tvivel att linjedomaren gjort ett misstag, då skall

                domaren göra en rättelse av linjedomarens beslut.

17.6          En domare ska:

17.6.1             upprätthålla och tillämpa spelreglerna och speciellt döma ”Fel” eller ”Let” om något av dem inträffar;

17.6.2       ta beslut rörande dispyt, om den framställs innan nästa serve är avgiven;

17.6.3       försäkra sig om att spelare och åskådare hålls informerade om ställningen i matchen;

17.6.4       utse eller byta ut linjedomare eller servedomare i samråd med Refereen;

17.6.5       när linje- eller servedomare saknas, sörja för att deras plikter blir utförda;

17.6.6       när en utsedd linje- eller servedomare är skymd, utföra dennes plikt eller döma "Let";

17.6.7       anteckna och rapportera till Refereen alla saker som rör Regel 16; och

17.6.8             Vid behov tillkalla Refereen för att avgöra dispyter angående regeltolkningar. (Sådana dispyter måste avgöras innan nästa serve är avgiven, eller vid slutet av ett set, innan den klagande parten har lämnat banan.)